Què volem i com ho fem

Una educació en valors
A partir dels valors essencials: Respecte, Solidaritat, Honestedat i Compromís treballem d’altres com l’esforç, la creativitat, la tendresa, l’ètica i l’estètica, aquesta és la base sobre la qual la comunitat educativa desenvolupa l’aprenentatge.

Acompanyament emocional a l’alumnat
El descobriment de les emocions és present en el dia a dia del nostre alumnat des del primer moment en què comença el curs fins al darrer dia a l’aula.
L’acompanyament emocional dóna les eines i els recursos necessaris per tal que les diferents competències (consciència, regulació, autonomia, competència social i competència per a la vida i el benestar) es desenvolupin. Tanmateix, l’alumnat va adquirint les diferents habilitats intrapersonals (reconèixer les emocions pròpies i tenir una autoestima sana) i interpersonals (escoltar als altres, comunicar assertivament i viure conscientment).

Adequant el ritme i el moment

Segons la UNESCO, “cada nen té unes característiques pròpies, per això s’ha de dissenyar un sistema educatiu que tingui en compte les diferents habilitats i necessitats d’aquests”, així com la seva inserció en el col·lectiu.

Facilitem al nostre alumnat els recursos necessaris per créixer i transformar la informació en coneixement sabent de la seva individualitat i la seva socialització.

L’equip docent acompanya en el procés de maduració en diferents àmbits:

  • Emocional, entenent que l’equilibri emocional és fonamental i necessari per aprendre. En aquest sentit, és fonamental establir un bon clima i un espai segur.
  • Intel·lectual, afavorint l’adquisició de capacitats, competències i coneixements que permetin l’accés al patrimoni tangible i intangible, tenint en compte les seves múltiples intel·ligències i la diversitat que ens uneix.
  • Artístic, promocionant la creativitat i l’expressió artística com a font de coneixement de l’entorn i d’un mateix
  • Social, ajudant-los a desenvolupar valors i habilitats interpersonals que els permetin relacionar-se de manera satisfactòria amb l’entorn.

     

Afavorim un aprenentatge cooperatiu
Entenent la cooperació com un valor fonamental a l’escola, es promou l’aprenentatge cooperatiu com a element clau per al desenvolupament de l’alumnat. Aquest enfoc aporta nombrosos avantatges: participació directa i implicació activa en el propi procés d’aprenentatge, millora de les habilitats inter i intrapersonals, adquisició d’habilitats socials necessàries per assolir la tasca, augment de la motivació per a les tasques escolars, estimulació del pensament crític, millora de l’autoestima, assoliment dels nivells d’excel·lència, etc.
De la mateixa manera, també entre l’equip docent i no docent s’estableixen mecanismes de treball cooperatiu, ja sigui en les comissions de treball o en les reunions docents de preparació de materials i sessions d’avaluació entre d’altres.

Treball per capacitats i competències bàsiques
És objectiu i finalitat de l’escola preparar l’alumnat per exercir com a ciutadanes i ciutadans capaços de resoldre situacions o problemes de la vida quotidiana i per aquest motiu posem al seu abast un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que s’apliquen de manera transversal, interactiva en contextos i situacions diferents i això és el que permet un treball basat en les capacitats en el cas d’educació infantil i en les competències bàsiques a primària i secundària.

Escola innovadora
A Nou Patufet tenim la certesa que la innovació en l’educació és indispensable, i que ho és com a eina, no només de millora, sinó de transformació, especialment en dos àmbits: transformació tecnològica (eficiència) i del context (eficàcia). Cal emprar les primeres com a veritables tecnologies per a l’aprenentatge (TAC): estimulant la recerca, potenciant la creativitat i facilitant el treball en equip. Hem d’adaptar-nos constantment també als nous contextos, fent un camí paral·lel a la transformació de la societat. Aquest procés ha d’obeir a un propòsit, i en el nostre cas consisteix a oferir una educació personalitzada que prepari l’alumnat per a una societat més global, oberta, digital, ètica i justa. Volem ciutadans i ciutadanes empoderades, amb iniciativa i capaces d’actuar èticament en un món complexe.
Amb el ferm compromís de ser un centre referent i per tant compromès amb les noves generacions de docents per tal de compartir el nostre coneixement i la nostra manera de fer postulant-nos com a centre formador d’aquestes.

Participem a la vida del barri
L’escola com a institució està integrada en el barri i estableix una xarxa de relacions i contactes que ens enriqueixen mútuament. La intenció és el reconeixement en l’eix vertebrador i integrador del teixit associatiu del barri i treballar pel bé de la comunitat
Pel nostre alumnat aquest tipus de relació fomenta el sentiment de pertinença a la nostra vila i facilita la relació i coneixença amb altres infants i famílies.
A l’inici de cada curs escolar es planifiquen un nombre suficient d’activitats que tinguin l’objectiu de facilitar el contacte de l’alumnat amb el seu entorn per consolidar el currículum de barri. Només estimant el barri –la realitat pròxima- som capaços d’estimar la ciutat i el país. Només estimant les persones del nostre entorn som capaços d’estimar a les persones d’altres països.

Implicar les famílies en el dia a dia de l’Escola
És un element imprescindible per a la formació integral de l’alumnat que l’Escola tingui una relació i comunicació amb les famílies basada en la confiança, la responsabilitat mútua i en models d’actuació coherents i compartits.
Els representants legals de l’alumnat i la direcció del centre signen, conjuntament, la Carta de Compromís educatiu que estableix els acords mínims de cooperació entre el centre i les famílies.
L’Escola és l’espai on es cuida i prepara als infants, joves i adolescents perquè facin la transició de la família al món que l’envolta. La implicació de la família enriqueix l’educació.
El centre facilita la participació de les famílies en activitats que complementen els continguts curriculars, ja sigui en ocasions especials com festes o celebracions, o bé en activitats més concretes de l’aula.
Fomentar la participació de les famílies en l’activitat de l’Escola dóna seguretat i força a l’infant per assumir les seves responsabilitats.

No discriminació
L’escola vetlla per la no discriminació de cap persona per raons de cap tipus. En aquest sentit, la Comissió per a la Igualtat i la Coeducació proposa accions per:
. No assignar rols determinats per qüestió de gènere que perpetuïn comportaments socials limitadors que impedeixin el desenvolupament lliure de la persona.
– Promoure el coneixement de les cultures i creences que integren la comunitat escolar, entenent que el coneixement de l’altre afavoreix el respecte i enriqueix la pròpia experiència.
– Permetre, promoure i facilitar la manifestació d’idees i de pensament crític per a la formació de persones compromeses amb la seva comunitat que contribueixin a la consecució d’un món més just.
– Integrar la resolució de conflictes com a part de la formació integral del l’alumnat vers la seva incorporació als reptes de la vida social.

Escola sostenible i saludable
Un dels objectius de l’escola és integrar el concepte de sostenibilitat en el dia a dia de l’alumnat tenint present aspectes de medi ambient, d’economia i de societat, anant més enllà de les activitats de conservació.
L’Escola afavorirà actituds que permetin un major aprofitament del material tot conscienciant el valor real de les coses i incorporant el concepte de les 4 R ( Reduir, Reciclar, Reutilitzar i Reparar ) en el dia a dia dels nostres alumnes; vetllarà per la gestió i aprofitament de les energies i recursos; promourà hàbits saludables i ecològics participant en projectes per tal de seguir caminant cap una escola sostenible i saludable.
Comptem amb una comissió d’escola sostenible i promoció d’hàbits saludables formada per professorat i alumnes de tots els nivells, encarregada d’anar comunicant totes les tasques i organitzar les diferents activitats.

Desenvolupament corporal
Cadascú té les seves necessitats de moviment en el temps i en l’espai. Cadascú té el seu ritme corporal i dinàmic. Les activitats corporals que es preparen respecten aquesta individualitat. El creixement de la persona incorpora progressivament reptes individuals i grupals.
L’escola facilita activitats corporals per tal de conèixer les capacitats i dificultats i afavorir la consciència del propi cos. Gaudir de l’activitat corporal va lligat a l’aprenentatge i al desenvolupament de la personalitat.
L’escola contempla l’activitat aquàtica que s’integra com a filosofia pròpia. La considera molt beneficiosa i permet assolir una seguretat en un medi diferent que prepara i ajuda els nens i nenes a superar dificultats.

Avaluació
L’Escola entén l’avaluació com un procés que permet recollir informació, analitzar i prendre decisions per tal de valorar els resultats. Per aquest motiu fomentem una avaluació formativa i continuada on l’alumnat s’impliqui en la formulació dels objectius, els criteris d’avaluació i el procés d’ensenyament i aprenentatge.
L’actitud i el treball de l’alumnat a l’aula té un pes molt rellevant a la seva avaluació. Considerem que els i les alumnes han de tenir predisposició, iniciativa en les activitats proposades i s’ha d’implicar en el procés d’aprenentatge. El treball es realitza fonamentalment a l’aula.

Les sortides
Som territori per tant, l’aprenentatge sobre el terreny esdevé fonamental a l’hora de desenvolupar fórmules educatives vivencials. Per això l’escola facilita en bona mesura les sortides que permeten als alumnes la relació amb l’entorn.
Les sortides afavoreixen la interrelació entre els alumnes de diferents cursos, en espais no habituals. Aquesta amplitud d’espais i entorns socials diversos també permet aprofundir en l’educació emocional que és l’eix vertebrador del procés d’aprenentatge.
Tant a Educació Infantil, com a Educació Primària i Secundària, el lloc triat per fer les convivències no és arbitrari, sinó que proposa el descobriment d’indrets, paisatges i persones diverses. En aquest sentit, es procura que la platja i la muntanya s’alternin en les estades de convivències d’I3 a 6è d’Educació Primària i que els alumnes de secundària coneguin Catalunya, Espanya i Europa

 

Jo no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono condicions en què puguin aprendre